Els nostres serveis d'assessoria

Gràcies a l'experiència i trajectòria dels nostres assessors, Teo Jordà és un col·laborador de confiança. Tenim un ferm compromís amb els nostres clients i per això els nostres serveis són completament personalitzats i adaptats a les seves necessitats.

Assessorament Mercantil

Assessorament Mercantil

Oferim una dilatada experiència en quan a la creació d’empreses i tot tipus de societat o persona física, aconsellant la millor opció en funció del teu projecte.Creació/constitució de societats

 • Registre de marca i producte
 • Estudis anàlisi de gestió i viabilitat del negoci
 • Valoració de la seva empresa
 • Assessorament en compra-venda  de negocis/empreses
 • Fusió i escissió de societats
 • Dissolució de societats
 • Estudis d’anàlisi estructural: organigrama i direcció
 • Ampliacions de capital
 • Confecció i legalització de documentació registral
 • Contractes mercantils
 • Herència i successions
 • Planificació de la successió de l’empresa
més informació
Mercantil
Assessorament Laboral

Assessorament Laboral

El nostre equip laboral domina la legislació vigent pel que fa a relacions amb els treballadors, tipus de contractes i acords.

 • Altes en règim general d’autònoms
 • Altes empresa i treballadors, contractes, bonificacions i subvencions
 • Elaboració nòmines segons normatives i convenis
 • Liquidacions IRPF
 • Planificació fiscal de retencions de cares a final d’any
 • Anàlisi de costos salarials, optimització RRHH de l’empresa
 • Tramitació comunicats d’accidents de treball
 • Acomiadaments i mediació en situacions de crisi
 • Auditoria laboral
 • Assessorament durant inspecció de treball
 • Càlcul i gestió pensions
 • Estudi i demanda capitalització d’atur
 • Estrangeria
més informació
Laboral
Assessorament Fiscal - Comptable

Assessorament Fiscal - Comptable

El departament Fiscal-Comptable compta amb una excel·lent experiència en quan a anàlisi i optimització del teu cost fiscal.

 • Alta IAE
 • Impost de Societats
 • Comptes anuals
 • Declaracions trimestrals i mensuals
 • Declaracions informatives
 • Tràmits i reclamacions tributàries davant d’administracions locals i autonòmiques
 • Devolucions
 • Assistència i assessorament davant d’inspecció fiscal
 • Elaboració de comptabilitat
 • Anàlisi d’estats financers
 • Negociació bancària, finançament i reestructuració del deute
 • Plans de Negoci, financers
 • Comerç internacional
més informació
Fiscal - Contable