Assessorament Fiscal - Comptable

El departament Fiscal-Comptable compta amb una excel·lent experiència en quan a anàlisi i optimització del teu cost fiscal.


Alta IAE
Quan un empresari i autònom s’ha de donar d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques s’escull l’epígraf que pertoqui a la seva activitat. A partir d’aquest epígraf se li assignarà el règim fiscal adequat amb el qual haurà d’operar. Si el primer any d’activitat la seva xifra de negoci supera el milió d’euros haurà de pagar l’impost a partir del tercer any.


Impost de Societats
Cada trimestre, i sobretot abans de final d’any, fem un estudi/previsió del resultat del seu negoci per poder pagar una bestreta a compte de l’Impost de Societats. Si aquesta bestreta resulta ser superior a l’impost que finalment s’ha de cobrir, es demanaria la seva devolució a l’Agència Tributària.


Comptes anuals
Ens encarreguem d’elaborar i presentar els comptes anuals, que són el conjunt de documents que aporten tota la informació financera del negoci: balanç de situació, pèrdues i guanys, memòria, estat de canvis de patrimoni net, fluxos d’efectiu i actes de juntes generals.


Declaracions trimestrals i mensuals
Confecció, comprovació i presentació dels models trimestrals d’IVA (303-349), i de retencions de lloguers 115 i dels treballadors 111. A partir de les dades que obtenim de les comptabilitats o de les que ens passen els clients, comprovem que no hi hagi errors o manquin imports abans de presentar res.


Declaracions informatives
Llistem i comprovem que les declaracions informatives siguin correctes abans de tramitar-les a Hisenda. En aquest apartat s’hi inclouen els models resum d’IVA 390, el de rendiments de lloguers 180, el procedent de rendiments del treball 190, i la declaració anual d’operacions amb terceres persones 347, així com la confecció dels certificats corresponents si cal.


Tràmits i reclamacions tributàries davant d’administracions locals i autonòmiques
Des de l’experiència adquirida a Teo Jordà Expert Comptable realitzem qualsevol gestió, tràmit, o reclamació tributària tant als ajuntaments com a la resta d’organismes públics.


Devolucions
Si s’ha produït una duplicitat en el pagament d’un deute tributari o sanció, s’ha pagat erròniament de més o s’ha efectuat un ingrés indegut a Hisenda, tramitem el procediment de revisió per tal d’aconseguir la seva devolució.


Assistència i assessorament davant d’inspecció fiscal
Assessorem i representem als nostres clients davant d’una inspecció fiscal o d’altres comprovacions tributàries, a fi de que el client es senti recolzat en tot moment. Realitzem les gestions oportunes com interposicions de recursos i/o reclamacions i en fem un seguiment exhaustiu mantenint sempre informat al client.


Elaboració de comptabilitat
Si vostè ho desitja el nostre departament Fiscal-Comptable registrarà la seva comptabilitat a partir de la documentació del seu negoci i d’acord amb la legislació vigent, així com la legalització i presentació de llibres al Registre Mercantil.


Anàlisi d’estats financers
A partir de la comptabilitat registrada efectuem un anàlisi dels balanços de la seva empresa, on s’hi reflecteix la situació financera i el resultat del seu negoci. La seva interpretació facilita l’estudi i presa de decisions empresarials.


Negociació bancària, finançament i reestructuració del deute
Quines són les inversions necessàries a llarg i curt termini? Com les finançarem? Aquestes preguntes són les més habituals en un negoci que prospera i que necessiten d’un anàlisi amb profunditat per poder-ne donar resposta, a més d’un pla estratègic que reordeni econòmicament l’estat financer de la seva empresa. La negociació bancària i la reestructuració del deute són parts essencials per mirar d’evitar ensurts pel dia de demà.


Plans de Negoci, financers
Un pla de negoci és una eina imprescindible per presentar la viabilitat de la seva empresa de cares a l’obtenció de finançament davant d’un tercer, ja sigui una entitat bancària, un privat, o per aconseguir ajudes i subvencions públiques. L’ajudem i l’assessorem en la seva confecció, aportant la nostra experiència, ja sigui per a un negoci de nova creació o un d’existent.


Comerç internacional
Assessorem en quan a operatives intracomunitàries, importació i exportació, aranzels i presentació d’impostos o declaracions informatives.