Assessorament Laboral

El nostre equip laboral domina la legislació vigent pel que fa a relacions amb els treballadors, tipus de contractes i acords.


Altes en règim general d’autònoms
En el moment de donar-se d’alta com autònom és molt important saber el que es vol i estar ben assessorat, ja que segons les caselles que es marquen comporten una sèrie d’obligacions o unes altres que repercuteixen de cares al futur. De la mà de l’assessoria reduïm el temps per realitzar les gestions, a la vegada que l’assessorem adequadament per tal de cobrir les seves necessitats, evitant obligacions innecessàries.


Altes empresa i treballadors, contractes, bonificacions i subvencions
Gestionem cada cas en particular, sigui empresa o treballador, per donar-lo d’alta correctament a la seguretat social. Assessorem per escollir el millor tipus de contracte que més s’avingui a cada empleat, així com també analitzem si es poden percebre bonificacions o subvencions.


Elaboració nòmines segons normatives i convenis
Cada mes elaborem i enviem les seves nòmines tenint en compte les normatives i convenis a les que s’està subjecte cada activitat i treballador.


Liquidacions IRPF
Mensual o trimestralment presentem la declaració de retencions Model 111 i anualment el Model 190 de la seva activitat.


Planificació fiscal de retencions de cares a final d’any
Per tal d’evitar sorpreses d’última hora ens encarreguem d’efectuar la planificació fiscal de les retencions anuals a tributar a partir de les dades dels treballadors, conveni i activitat. D’aquesta manera es pot realitzar una bona projecció de tresoreria.


Anàlisi de costos salarials, optimització RRHH de l’empresa
Quants treballadors podem tenir contractats? La resposta la podem saber executant un estudi previ que ens permeti esbrinar el cost que ens pot suposar cada treballador, amb les seves característiques juntament amb les del lloc de treball i categoria que ocuparà. Com en l’anterior apartat, també en aquest punt tindrem en compte les possibles subvencions o bonificacions a les que podem optar.


Tramitació comunicats d’accidents de treball
Assessorem a l’empresa, autònom i treballador de les gestions oportunes a realitzar en cas de baixa laboral. Gestionem i comuniquem accidents de treball, així com en fem el seguiment per tal de complir amb la normativa.


Acomiadaments i mediació en situacions de crisi
Els assumptes relacionats amb els acomiadaments i les situacions de crisi són els més complicats de resoldre en una empresa. Des de Teo Jordà tenim una visió global en aquests aspectes i podem ajudar a solucionar mitjançant la negociació aquelles situacions de conflicte intern que poden desequilibrar l’organització, tant siguin problemes individuals com col·lectius.


Auditoria laboral
La nostra oferta d’auditoria laboral consisteix en determinar si l’empresa compleix la legislació vigent, tant amb la Seguretat Social com en la normativa laboral. Determinem si l’empresa està al corrent en matèria de riscos laborals, salut, assegurances de conveni, de si té tots els papers en regla per tal de prevenir possibles sancions administratives derivades d’una inspecció de treball.


Assessorament durant inspecció de treball
En cas d’inspecció de treball ens encarreguem d’assistir in situ als nostres clients, donant-los cobertura i suport durant i després d’una inspecció.


Càlcul i gestió pensions
De cares a la jubilació des de Teo Jordà ens preocupem pel cas en particular de cada persona, i d’aquesta manera l’assessorem en si la seva cotització és la correcta, en quan s’ha de jubilar i en quina seria la quantia de la seva pensió. Per tal d’agilitzar els tràmits també ens oferim a gestionar-los de manera òptima i sempre mirant per l’interès del futur pensionista.


Estudi i demanda capitalització d’atur
La capitalització de l’atur és una de les eines més demanades pels emprenedors per tal que puguin iniciar un nou projecte empresarial. Nosaltres oferim el servei de calcular el líquid a percebre, assessorar en quan a la documentació necessària a aportar, explicar els diferents tipus de modalitats de capitalització i finalment tramitar les gestions oportunes.


Estrangeria
En quan a estrangeria realitzem les gestions oportunes en quan a autoritzacions de residència, autoritzacions de treball, obtenció de nacionalitat, obtencions de NIE per a operacions mercantils i reagrupament familiar.